Beleidsverklaring
“Een krachtige arbeidsmarkt waar iedereen succesvol is” dat is waar Loopbaan.nu naar streeft. Wij nemen verantwoordelijkheid en zetten verandering in gang op actuele maatschappelijke thema’s gericht op het versterken van de arbeidsmarkt.

Wij willen impact maken en dragen gemotiveerd en actief bij op onderdelen als;
• Eerlijk werkgeverschap (gelijke beloning en kansen op ontwikkeling)
• Stimuleren van een rijke leeromgeving in de organisatie en leven lang ontwikkelen van het individu
• Diversiteit en inclusie
• Veilige werkomgeving

Eigen regie is een kernwaarde waarbij onze mensen richting geven aan eigen ontwikkeling, gesteund en begeleid waar nodig vanuit onze organisatie. Persoonlijke aandacht en samenwerking met alle stakeholders zorgen voor verbondenheid en dragen bij aan ons streven om de arbeidsmarkt voor iedereen succesvol te maken.

Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu
De directie van Loopbaan.nu onderschrijft haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM). Voor de directie is het leveren van kwalitatief gelijkwaardige diensten op alle vestigingen en op locatie van onze opdrachtgevers van groot belang.

Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden zijn in onze organisatie geïntegreerd en vast onderdeel van het algemene bedrijfsbeleid. Het VGWM beleid van Loopbaan.nu is erop gericht persoonlijk letsel, materiële schade, branden, schade en blootstellingen aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, alsmede negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken. In het geval van (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheid na een ongeval of bedrijfsziekte wordt, in overleg met deskundigen, gezocht naar passend werk binnen de organisatie.

Naar beste vermogen zullen wij in onze organisatie op een dusdanige wijze opereren zodat de VGWM ten opzichte van onze werknemers, tijdelijke werknemers, uitzendkrachten, detacheringskrachten, opdrachtgevers, bezoekers en derden is gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s, discriminatie, intimidatie en geweld.

In onze bedrijfsvoering heeft het strikt naleven van overheidsregels en bepalingen van VCU prioriteit waarbij er continue gestreefd word op het gebied van VGWM te verbeteren door nieuwe inzichten ontstaan uit de praktijk. Vacaturespecificaties worden met zorg geïnventariseerd en er worden met betrokkenen duidelijke afspraken gemaakt om een veilige werkomgeving te garanderen en de veiligheidsregels te respecteren.

Binnen het bedrijf wordt iedereen periodiek op de hoogte gebracht en gehouden aangaande de regels, wijzigingen en afspraken m.b.t. VGWM. Het is de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle werknemers hier actief aan bij te dragen door melden en registreren van onveilige situaties en (bijna) ongevallen. Om dit te bereiken zullen door de werkgever middelen ter beschikking gesteld worden en instructies, voorlichting en richtlijnen gegeven worden.

Verwerking van persoonlijke gegevens
De directie is zich bewust van haar verantwoordelijkheid in de opslag en verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens. Het verwerken van gegevens is altijd in overeenstemming met de geldende wet en regelgeving. De gegevens worden op een passende manier beveiligd. De directie is op de hoogte van de regels ten aanzien van de wet bescherming persoonsgegevens. In het kwaliteitssysteem zijn periodieke meetmomenten aanwezig ter controle op de juiste naleving van deze regels.

Doelstellingen
Het beleid wordt volgens een vaste frequentie, tijdens de beoordeling kwaliteitssysteem, vertaald in meetbare doelstellingen. De directie van Loopbaan.nu zal zich door een regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte houden van de opgedane ervaring en aan de hand van de opgedane ervaring haar beleid minimaal eens per drie jaar bijstellen als dit van toepassing blijkt te zijn. Vastlegging geschiedt in het rapport Beoordeling managementsysteem.

Verantwoordelijkheid
De directie draagt de verantwoordelijkheid voor de invoering, bekendmaking, beoordeling en instandhouding van het kwaliteitsbeleid.

Dhr. T.A. de Regt
Algemeen directeur

Loopbaan.nu
1 oktober 2022
Onze partner

Loopbaan.nu maakt deel uit van het krachtige netwerk van Stan Partners B.V. Deze organisatie telt meerdere werkmaatschappijen in de arbeidsbemiddeling. Ieder met zijn eigen specialisme zorgen wij door persoonlijke samenwerking voor passende oplossingen voor alle personeelsvraagstukken.
Vanuit de holding investeert en ontwikkelt Stan Partners in werkgelegenheid en opleidingstrajecten.

Neem contact op met ons!

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.

    Wij staan voor kwaliteit en naleving van de CAO, Arbo, veiligheid en andere wet- en regelgeving.